Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 (zrušené) ktorým sa vyhlasuje úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Číslo
5/2010
Schválené
15. februára 2010