Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2002 (zrušené) ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 9/2001 o zbere preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a znečisťovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina o prílohu č. 2 – Poplatok na tvorbu účelovej finančnej rezervy

Číslo
5/2002
Schválené
1. júla 2002