Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
4/2021
Schválené
25. februára 2021
Účinnosť od
1. apríla 2021