Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019

Číslo
4/2020
Schválené
11. mája 2020