Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018

Číslo
4/2019
Schválené
11. februára 2019