Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Číslo
4/2016
Schválené
15. februára 2016