Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia

Číslo
4/2014
Schválené
19. mája 2014