Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina

Číslo
4/2010
Schválené
15. februára 2010