Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1995 (zrušené) o podmienkach poskytovania dotácií a návratných bezúročných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina

Číslo
4/1995
Schválené
20. apríla 1995