Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
3/2019
Schválené
11. februára 2019