Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 (zrušené) o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia

Číslo
3/2015
Schválené
9. marca 2015