Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Číslo
3/2014
Schválené
19. mája 2014