Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 (zrušené) o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Číslo
3/2008
Schválené
16. júna 2008