Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016 (zrušené) o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
28/2016
Schválené
12. decembra 2016