Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2011 (zrušené) o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
28/2011
Schválené
19. decembra 2011