Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
27/2016
Schválené
12. decembra 2016