Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2011 (zrušené) o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy

Číslo
27/2011
Schválené
19. decembra 2011