Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2009 (zrušené) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Žilina

Číslo
26/2009
Schválené
14. decembra 2009