Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Číslo
25/2019
Schválené
3. decembra 2019