Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019

Číslo
24/2019
Schválené
3. decembra 2019