Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Číslo
24/2016
Schválené
26. septembra 2016