Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2012 (zrušené) ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rozpočtový rok 2012

Číslo
24/2012
Schválené
10. decembra 2012