Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2011 (zrušené) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina

Číslo
24/2011
Schválené
15. decembra 2011