Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová

Číslo
23/2016
Schválené
26. septembra 2016