Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2013 (zrušené) o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia

Číslo
23/2013
Schválené
16. decembra 2013