Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2012 (zrušené) ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy na rozpočtový rok 2012

Číslo
23/2012
Schválené
10. decembra 2012