Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2016 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
22/2016
Schválené
26. septembra 2016