Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013 a č. 14/2015

Číslo
21/2016
Schválené
28. júna 2016