Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012 (zrušené) o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Číslo
21/2012
Schválené
10. decembra 2012