Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Číslo
20/2019
Schválené
2. decembra 2019