Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2017 (zrušené) o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia

Číslo
20/2017
Schválené
4. decembra 2017