Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2016 (zrušené) o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Číslo
20/2016
Schválené
27. júna 2016