Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2015 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Číslo
20/2015
Schválené
28. septembra 2015