Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2011 ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Číslo
20/2011
Schválené
21. novembra 2011