Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018

Číslo
2/2019
Schválené
11. februára 2019