Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Číslo
2/2018
Schválené
12. februára 2018