Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 (zrušené) o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Číslo
2/2016
Schválené
15. februára 2016