Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 (zrušené) o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina

Číslo
2/2012
Schválené
20. februára 2012