Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina

Číslo
2/2011
Schválené
21. februára 2011