Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2000 (zrušené) o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného utvára Žilina – Obchodnospoločenské centrum a IBV

Číslo
2/2000
Schválené
13. apríla 2000