Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1999 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Trhovisko I – ŽILTRH

Číslo
2/1999
Schválené
20. mája 1999