Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1997 ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Číslo
2/1997
Schválené
25. apríla 1997