Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2016, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
19/2016
Schválené
27. júna 2016