Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2011 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

Číslo
19/2011
Schválené
21. novembra 2011