Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2009 (zrušené) o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Číslo
19/2009
Schválené
14. decembra 2009