Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2017, ktorým sa mení VZN č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina v znení VZN č. 14/201

Číslo
18/2017
Schválené
18. septembra 2017