Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2013 (zrušené) ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Číslo
18/2013
Schválené
4. novembra 2013