Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina

Číslo
17/2016
Schválené
16. mája 2016