Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014 (zrušené) o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Číslo
17/2014
Schválené
3. novembra 2014