Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2013 (zrušené) ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Číslo
17/2013
Schválené
4. novembra 2013